Ochrana osobných údajov

Ak ste mojim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Ja zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov). 

Kto je sprostredkovateľ? 

Ing. Eva Valnohová, so sídlom Krištáľová 3869/4, 94912 Nitra, IČO: 46009477, zapísaná v živnostenskom registri, prevádzkuje webovú stránku www.valnohovaeva-reality.sk.

Kontaktné údaje

Ak sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania Vašich osobných údajov obrátiť, môžete ma kontaktovať na email: valnohova.eva@gmail.com.

Na aký účel budú osobné údaje spracúvané?

Sprostredkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú spracúvané Sprostredkovateľom v rozsahu potrebnom na plnenie povinností Sprostredkovateľa vyplývajúcich zo Dohody. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné plniť povinnosti Sprostredkovateľa, ktoré mu zo zmluvy vyplývajú. Právnym základom spracúvania Vašich údajov bude uzavretá Dohoda. V súvislosti s hlavným účelom spracovania môžu byť osobné údaje spracúvané na ďalšie účely v rozsahu, v akom to od Sprostredkovateľa vyžadujú právne predpisy (napr. povinnosti v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti alebo povinnosti vyplývajúce zo zákona o účtovníctve). V týchto prípadoch je právnym základom na spracovanie osobných údajov plnenie zákonných povinností Sprostredkovateľa.

Podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov má Sprostredkovateľ povinnosť spracúvať osobné údaje na účely predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, čo podľa okolností zahŕňa najmä: 

a) identifikáciu klienta
b) identifikáciu konečného užívateľa výhod
c) zistenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry klienta, ktorý je právnickou osobou
d) získanie informácií o účele a plánovanej povahe obchodu alebo obchodného vzťahu
e) zistenie, či klient alebo konečný užívateľ výhod klienta je politicky exponovanou osobou alebo sankcionovanou osobou
f) zistenie pôvodu finančných prostriedkov alebo majetku pri obchode alebo obchodnom vzťahu
g) zistenie, či klient koná vo vlastnom mene, vykonávanie priebežného monitorovania obchodného vzťahu 

Komu môžu byť osobné údaje postúpené?

V súvislosti s naplnením cieľov Dohody môžu byt' Vaše osobné údaje poskytnuté v nevyhnutnom rozsahu tretím osobám, napríklad:

 • realitným maklérom Sprostredkovateľa
 • advokátovi za účelom prípravy alebo posúdenia zmluvnej dokumentácie (napríklad na prípravu kúpnej zmluvy), prípadne na vykonanie autorizácie zmluvy
 • notárovi za účelom prípravy notárskej zápisnice alebo banke za účelom prípravy vinkulácie
 • znalcovi za účelom vypracovania znaleckého posudku alebo energetického certifikátu na nehnuteľnosť
 • finančnému Sprostredkovateľovi za účelom sprostredkovania úveru na nadobudnutie nehnuteľnosti
 • spolupracujúcej realitnej kancelárii, ktorá zastupuje druhú zmluvnú stranu v spoločnom obchodnom prípade
 • príslušnému okresnému úradu (katastrálnemu odboru) pri podaní návrhu na zápis do katastra nehnuteľností

Ako dlho budú osobné údaje uchované?

Údaje budú uchované po dobu vyžadovanú právnymi predpismi alebo potrebnú na uplatnenie zodpovednostných nárokov (napr. zákon č. 297/2008 Z. z. vyžaduje uchovanie dokumentácie po dobu piatich rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). 

Aké máte práva?

Máte právo:

 • na prístup k informáciám o tom, v akom rozsahu sú Vaše osobné údaje spracúvané
 • požadovať opravu osobných údajov ak zistíte, že nie sú správne, alebo požadovať doplnenie neúplných údajov
 • získať svoje osobné údaje, ktoré ste Sprostredkovateľovi poskytli, v bežne používanom elektronickom formáte a preniesť ich k inému subjektu (avšak iba v prípade, ak sú Sprostredkovateľom spracúvané automatizovanými prostriedkami)
 • požadovať obmedzenie spracúvania Sprostredkovateľom, ak zároveň napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie nezákonné, alebo už ich nepotrebuje Sprostredkovateľ, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie svojich nárokov
 • požadovať vymazanie Vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali, ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne alebo ak musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť
 • podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že Vaše práva týkajúce sa osobných údajov boli porušené. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12,820 07 Bratislava 27

V rámci spracúvania Vašich osobných údajov nie je použité automatizované rozhodovanie ani profilovanie. 

Cookies

Pri prezeraní mojej webovej stránky zaznamenávam Vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržiavate a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobeniu zobrazenia webových stránok vnímám ako svoj oprávnený záujem správcu, keďže verím, že vďaka tomu Vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies na cielenie reklamy budú spracovávané len na základe Vášho súhlasu.

Moju webovú stránku je možné prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Mlčanlivosť

Dovoľujem si Vás uistiť, že moji spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov so mnou. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018.